Sự đổi mới

Cách tiếp cận Nghiên cứu và phát triển của chúng tôi đối với việc không ngừng đổi mới tại các trung tâm nghiên cứu quốc tế của mình đảm bảo sự làm mới các danh mục đầu tư một cách liên tục với công nghệ tiên tiến nhất.