Giám sát và Điều khiển

VSN800 Weather Station

VSN800

Hệ thống Trạm thời tiết tự động theo dõi các điều kiện khí tượng tại công trường và nhiệt độ tấm quang điện trong thời gian thực, truyền các đo lường của cảm biến về trung tâm dữ liệu. Dữ liệu nhiệt độ và bức xạ tại công trường là cần thiết để tính toán hiệu suất dự kiến và tỷ lệ giữa hiệu suất thực tế với hiệu suất dự kiến.

Hệ thống đo lường khí tượng của trạm thời tiết bao gồm một Mô đun khí tượng (MM) và một mô đun truyền thông và phân phối nguồn (PDCM).

Trạm Thời tiết đã sẵn sàng để lắp đặt và sử dụng; chỉ yêu cầu trình ngưắp láp gắn phần cơ khí các mô-đun trên cột do người dùng cung cấp, kết nối nguồn AC với PDCM và khởi tạo quy trình cấu hình hệ thống tự động. Không yêu cầu công cụ, phần mềm đặc biệt hoặc hiệu chuẩn tại công trường.

Các điểm nổi bật

  • Cung cấp hai mã chào cho các bộ cảm biến cơ bản và nâng cao
  • VSN800-12 bao gồm một bộ cảm biến cơ bản: nhiệt độ môi trường, bức xạ mặt trời và nhiệt độ mặt sau mô đun
  • VSN800-14 bao gồm bổ sung các cảm biến nâng cao: bức xạ chuỗi phẳng và tốc độ, hướng gió
  • Các cảm biến, bộ thu thập dữ liệu và kết nối RS-485 tất cả trong cùng một khối.